MHXSdan tayyorlangan moliyaviy hisobotlar

2018 yil

«Guliston ekstrakt yog’» AJ 2018 yil uchun moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) bo’yicha tayyorlangan  moliyaviy hisobotlar bo’yicha mustaqil auditorning AT «Audit Varn» MChJ hisoboti Ko’rib chiqish

2017 yil

«Guliston ekstrakt yog’» AJ 2017 yil uchun moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) bo’yicha tayyorlangan  moliyaviy hisobotlar bo’yicha mustaqil auditorning AT «Audit Varn» MChJ hisoboti Ko’rib chiqish

2016 yil

«Guliston ekstrakt yog’» AJ 2016 yil uchun moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) bo’yicha tayyorlangan  moliyaviy hisobotlar bo’yicha mustaqil auditorning MChJ «Prom Audit» hisoboti Ko’rib chiqish

2015 yil

«Guliston ekstrakt yog’» AJ 2015 yil uchun moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) bo’yicha tayyorlangan  moliyaviy hisobotlar bo’yicha mustaqil auditorning MChJ «Prom Audit» hisoboti Ko’rib chiqish

BHMSdan tayyorlangan moliyaviy hisoboti

otchet

2019 y. 1 chorak

otchet

2019 y. 2 chorak

otchet

2019 y. 3 chorak

otchet

2019 y. 4 chorak

otchet

2018 y. 1 chorak

otchet

2018 y. 2 chorak

otchet

2018 y. 3 chorak

otchet

2018 y. 4 chorak

otchet

2017 y. 1 chorak

otchet

2017 y. 2 chorak

otchet

2017 y. 3 chorak

otchet

2017 y. 4 chorak

otchet

2016 y. 1 chorak

otchet

2016 y. 2 chorak

otchet

2016 y. 3 chorak

otchet

2016 y. 4 chorak

otchet

2015 y. 1 chorak

otchet

2015 y. 2 chorak

otchet

2015 y. 3 chorak

otchet

2015 y. 4 chorak

otchet

2014 y. 1 chorak

otchet

2014 y. 2 chorak

otchet

2014 y. 3 chorak

otchet

2014 y. 4 chorak

 

2013-2015 yy. Moliyaviy natijalar

 

2013 yil ma’lumotlari
Mahsulot (tovar, ish, xizmat)larni sotishdan tushum,(ming.so’m) 36 220 440
Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat)larning tannarxi,(ming.so’m) 29 011 916
Mahsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishning yalpi foydasi,(ming.so’m) 7 208 524
Davr xarajatlari,(ming.so’m) 5 297 131
Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari,(ming.so’m) 285 974
Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar,(ming.so’m) 1 897 842
Daromad (foyda) solig’ini tulagunga qadar foyda,(ming.so’m) 299 525
Daromad (foyda) soligi,(ming.so’m) 114 358
Foydadan boshqa soliqlar va yig’imlar,(ming.so’m) 14 813
Hisobot davrining sof foydasi,(ming.so’m) 170 354
2014 yil ma’lumotlari 
Mahsulot (tovar, ish, xizmat)larni sotishdan tushum,(ming.so’m) 30 052 907
Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat)larning tannarxi,(ming.so’m) 25 216 163
Mahsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishning yalpi foydasi,(ming.so’m) 4 836 744
Davr xarajatlari,(ming.so’m) 3 879 934
Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari,(ming.so’m) 374 159
Moliyaviy faoliyat buo’icha xarajatlar,(ming.so’m) 842 993
Daromad (foyda) solig’ini tulagunga qadar foyda,(ming.so’m) 487 976
Daromad (foyda) soligi,(ming.so’m) 65 579
Foydadan boshqa soliqlar va yig’imlar,(ming.so’m) 33 792
Hisobot davrining sof foydasi,(ming.so’m) 388 605
2015 yil ma’lumotlari
Mahsulot (tovar, ish, xizmat)larni sotishdan tushum,(ming.so’m) 34 083 401
Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat)larning tannarxi,(ming.so’m) 28 522 674
Mahsulot (tovar, ish va xizmat)larni sotishning yalpi foydasi,(ming.so’m) 5 560 727
Davr xarajatlari,(so’m) 4 372 376
Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari,(ming.so’m) 271 509
Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar,(ming.so’m) 143 459
Daromad (foyda) solig’ini tulagunga qadar foyda,(ming.so’m) 1 316 401
Daromad (foyda) soligi,(ming.so’m) 104 716
Foydadan boshqa soliqlar va yig’imlar,(ming.so’m) 96 935
Hisobot davrining sof foydasi,(ming.so’m) 1 114 750

 

Print Friendly