Ichki nizomlar

 

Кодекс уз

Korporativ boshqaruv
kodeksi

Положение об ОСА

Aksiyadorlarning umumiy yig’ilishi to’g'risidagi nizom

Положение о НС

Kuzatuv kengashi to’g'risidagi nizom

Положение о ревиз.комис

Taftish komissiyasi to’g'risidagi nizom

Положение об испол.органе

Ijroiya organi to’g'risidagi nizom

Положение об инфор.полит

Axborot siyosati to’g'risidagi nizom

Положение о внутр.контр

Ichki nazorat to’g'risidagi nizom

Положение о поряд.вознаг

Rag’batlantirish tartibi to’g'risida nizom

Положение о дивид.полит

Dividend siyosati to’g'risidagi nizom

Положение по инфор.безоп.

Axborot xavfsizligi to’g'risidagi Nizom

Положение о поря.дейс.при конф

Manfaatlar qarama – qarshiligi vaqtida harakat qilish tartibi to’g'risidagi nizom

Положение о порядке голосования

AJning vakillari ovoz berish tartibi to’g'risidagi Nizom

Положение о внутреннем аудите

Ichki audit xizmati to’g'risidagi Nizom

Регламент отбора в исп.орган

Ijroiya organiga nomzodlarni tanlash uchun qoidalari

Print Friendly