Emitentning 2016 yil yakunlari bo’yicha 
HISOBOTI

 

 1.

EMITENTNING NOMI

To’liq:  ”Guliston ekstrakt yog’” Aksiyadorlik Jamiyati
Qisqartirilgan:  ”Guliston ekstrakt yog’” AJ
Birja tikerining nomi:* -

 2.

ALOQA MA’LUMOTLARI

Joylashgan eri: Sirdaryo viloyat, Guliston sh., T.Axmedov k., 68 uy
Pochta manzili: Sirdaryo viloyat, Guliston sh., T.Axmedov k., 68 uy
Elektron pochta manzili:* sirdmez@mail.ru gulistonyog@umail.uz
Rasmiy veb-sayti:* gulistonyog.uz

 3.

BANK REKVIZITLARI

Xizmat ko’rsatuvchi bankning nomi: “Ipak Y’oli” bank
Hisob raqami: 20210000500209300001
MFO: 01067

 4.

RO’YXATDAN O’TKAZISh VA IDENTIFIKACIYA RAQAMLARI:

ro’yxatdan o’tkazish organ tomonidan berilgan: 190
soliq xizmati organi tomonidan berilgan (STIR): 200 323 067
davlat statistika organi tomonidan berilgan raqamlar:
MShT: 1150
KTUT: 05578258
XXTUT: 18121
MXOBT: 1724401

5.

AKCIYADORLIK JAMIYATLARI UChUN BUXGALTERIYA BALANSI
(ming so’mda)

Ko’rsatkichlar nomi

Satr kodi

Hisobot davri boshiga

Hisobot davri oxiriga

AKTIV
 I.Uzoq muddatli aktivlar
Asosiy vositalar: 000
Boshlang’ich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) 010 8977193 10864665
Eskirish summasi (0200) 011 6146955 6828282
Qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 – 011) 012 2830238 4036383
Nomoddiy aktivlar: 000
Boshlang’ich qiymati (0400) 020
Amortizastiya summasi (0500) 021
Qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 – 021) 022
Uzoq muddatli investistiyalar, jami (satr.040+050+060+070+080) 030 668840 737864
Qimmatli qog’ozlar (0610) 040 32748 32772
Sho”ba xo’jalik jamiyatlariga investistiyalar (0620) 050 636092 705092
Qaram xo’jalik jamiyatlariga investistiyalar (0630) 060
Chet el kapitali mavjud bo’lgan korxonalarga investistiyalar (0640) 070
Boshqa uzoq muddatli investistiyalar (0690) 080
O’rnatiladigan asbob-uskunalar (0700) 090 132401
Kapital qo’yilmalar (0800) 100 161351 161351
Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910,0920,0930,0940) 110 1928870
shundan: muddati o’tgan 111
Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990) 120
I BO’LIM BO’YIChA JAMI (satr.012+022+030+090+100+110+120) 130 3660429 6996869
II. Joriy aktivlar
Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr.150+160+170+180) 140 5625322 9837884
Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600) 150 3216470 4629329
Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700) 160 145012 0
Tayyor mahsulot (2800) 170 2263840 5208555
Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi) 180
Kelgusi davr xarajatlari (3100) 190
Kechiktirilgan xarajatlar (3200) 200 9358247 10204908
Debitorlar, jami (satr. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 3705660 3115652
shundan: muddati o’tgan* 211 57954
Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi) 220 957811 787115
Ajratilgan bo’linmalarning qarzi (4110) 230
Sho”ba va qaram xo’jalik jamiyatlarning qarzi (4120) 240
Xodimlarga berilgan bo’naklar (4200) 250 1716627 8808
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo’naklar (4300) 260 897526 1936759
Byudjetga soliqlar va boshqa majburiy to’lovlar bo’yicha bo’nak to’lovlari (4400) 270 45185 279757
Maqsadli davlat jamg’armalari va sug’urtalar bo’yicha bo’nak to’lovlari (4500) 280 1010 4262
Ta’sischilarning ustav kapitaliga ulushlar bo’yicha qarzi (4600) 290
Xodimlarning boshqa operastiyalar bo’yicha qarzi (4700) 300
Boshqa debitorlik qarzlari (4800) 310 87501 98951
Pul mablag’lari, jami (satr.330+340+350+360), shu jumladan: 320 124388 957827
Kassadagi pul mablag’lari (5000) 330
Hisob-kitob schyotidagi pul mablag’lari (5100) 340 112414 957827
Chet el valyutasidagi pul mablag’lari (5200) 350
Boshqa pul mablag’lari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) 360 11974 0
Qisqa muddatli investistiyalar (5800) 370 496783 200000
Boshqa joriy aktivlar (5900) 380
II BO’LIM BO’YIChA JAMI (satr. 140+190+200+210+320+370+380) 390 19310400 24316271
BALANS aktivi bo’yicha jami (satr.130+390) 400 22970829 31313140
PASSIV
I. O’z mablag’lari manbalari
Ustav kapitali (8300) 410 986966 986966
Qo’shilgan kapital (8400) 420 993961 993961
Rezerv kapitali (8500) 430 1548995 1603079
Sotib olingan xususiy akstiyalar (8600) 440
Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) 450 1091564 9407453
Maqsadli tushumlar (8800) 460
Kelgusi davr xarajatlari va to’lovlari uchun zaxiralar (8900) 470
I BO’LIM BO’YICHA jami (satr.410+420+430-440+450+460+470) 480 4621486 12991459
II. Majburiyatlar
Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 10087122 9806788
Shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr.500+520+540+560+590) 491
shundan: muddati o’tgan uzoq muddatli kreditorlik qarzlari 492
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000) 500
Ajratilgan bo’linmalarga uzoq muddatli qarz (7110) 510
Sho”ba va qaram xo’jalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120) 520
Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) 530
Soliq va boshqa majburiy to’lovlar bo’yicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) 540
Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290) 550
Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan bo’naklar (7300) 560
Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) 570
Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) 580 10087122 9806788
Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) 590
Joriy majburiyatlar, jami (satr.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 8262221 8514893
shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari (satr.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 6468513 1478668
shundan: muddati o’tgan joriy kreditorlik qarzlari* 602
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000) 610 2935722 202656
Ajratilgan bo’linmalarga qarz (6110) 620
Sho”ba va qaram xo’jalik jamiyatlarga qarz (6120) 630
Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) 640
Soliq va boshqa majburiy to’lovlar bo’yicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240) 650
Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290) 660
Olingan bo’naklar (6300) 670 101495 15783
Byudjetga to’lovlar bo’yicha qarz (6400) 680 1056983 235928
Sug’urtalar bo’yicha qarz (6510) 690
Maqsadli davlat jamg’armalariga to’lovlar bo’yicha qarz (6520) 700 385377 32355
Ta’sischilarga bo’lgan qarzlar (6600) 710 150192 50188
Mehnatga haq to’lash bo’yicha qarz (6700) 720 389750 497070
Qisqa muddatli bank kreditlari (6810) 730 1333333 3800000
Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) 740 460375 3236225
Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) 750
Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) 760 1448994 444688
II BO’LIM BO’YICHA jami (стр. 490+600) 770 18349343 18321681
BALANS passivi bo’yicha jami (satr.480+770) 780 22970829 31313140

6.

AKCIYaDORLIK JAMIYaTLARI UChUN MOLIYaVIY NATIJALAR TO’G'RISIDAGI hISOBOT (ming so’mda)
Ko’rsatkichlar nomi Satr kodi.

O’tgan yilning shu davrida

Hisobot davrida

Daromadlar (foyda)

Xarajatlar (zararlar)

Daromadlar (foyda)

Xarajatlar (zararlar)
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum 010 34083401 56070452
Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi 020 28522674 40006841
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishning yalpi foydasi (zarari) (satr.010-020) 030 5560727 16063611
Davr xarajatlari, jami (satr.050+060+070+080),shu jumladan: 040 4372376 6379484
Sotish xarajatlari 050 291661 455045
Ma’muriy xarajatlar 060 399972 486910
Boshqa opеratsion xarajatlar 070 3680743 5437529
Hisobot davrining soliq solinadigan foydadan kеlgusida chеgiriladigan xarajatlari 080
Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari 090 271509 2625525
Asosiy faoliyatning foydasi (zarari) (satr. 030-040+090) 100 1459860 12309652
Moliyaviy faoliyatning daromadlari, jami (satr.120+130+140+150+160), shu jumladan: 110
Dividеndlar shaklidagi daromadlar 120
Foizlar shaklidagi daromadlar 130
Moliyaviy ijaradan daromadlar 140
Valyuta kursi farqidan daromadlar 150
Moliyaviy faoliyatning boshqa daromadlari 160
Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar (satr.180+190+200+210), shu jumladan: 170 143459 2332130
Foizlar shaklidagi xarajatlar: 180 88388 1122735
Moliyaviy ijara bo’yicha foizlar shaklidagi xarajatlar 190
Valyuta kursi farqidan zararlar 200 55071 1209395
Moliyaviy faoliyat bo’yicha boshqa xarajatlar 210
Umumxo’jalik faoliyatining foydasi (zarari) (satr.100+110-170) 220 1316401 9977522
Favquloddagi foyda va zararlar 230
Foyda solig’ini to’lagunga qadar foyda (zarar) (satr.220+/-230) 240 1316401 9977522
Foyda solig’i  250 104716 760420
Foydadan boshqa soliqlar va boshqa majburiy to’lovlar 260 96935 737368
Hisobot davrining sof foydasi (zarari) (satr.240-250-260) 270 1114750 8479734
Emitentning 2016 yil 9 oylik yil yakunlari bo’yicha 
HISOBOTI

 

 1.

EMITENTNING NOMI

To’liq:  ”Guliston ekstrakt yog’” Aksiyadorlik Jamiyati
Qisqartirilgan:  ”Guliston ekstrakt yog’” AJ
Birja tikerining nomi:* -

 2.

ALOQA MA’LUMOTLARI

Joylashgan eri: Sirdaryo viloyat, Guliston sh., T.Axmedov k., 68 uy
Pochta manzili: Sirdaryo viloyat, Guliston sh., T.Axmedov k., 68 uy
Elektron pochta manzili:* sirdmez@mail.ru gulistonyog@umail.uz
Rasmiy veb-sayti:* gulistonyog.uz

 3.

BANK REKVIZITLARI

Xizmat ko’rsatuvchi bankning nomi: “Ipak Y’oli” bank
Hisob raqami: 20210000500209300001
MFO: 01067

 4.

RO’YXATDAN O’TKAZISh VA IDENTIFIKACIYA RAQAMLARI:

ro’yxatdan o’tkazish organ tomonidan berilgan: 190
soliq xizmati organi tomonidan berilgan (STIR): 200 323 067
davlat statistika organi tomonidan berilgan raqamlar:
MShT: 1150
KTUT: 05578258
XXTUT: 18121
MXOBT: 1724401

5.

AKCIYADORLIK JAMIYATLARI UChUN BUXGALTERIYA BALANSI
(ming so’mda)

Ko’rsatkichlar nomi

Satr kodi

Hisobot davri boshiga

Hisobot davri oxiriga

AKTIV
 I.Uzoq muddatli aktivlar
Asosiy vositalar: 000
Boshlang’ich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) 010 8977193 9028061
Eskirish summasi (0200) 011 6146955 6643244
Qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 – 011) 012 2830238 2384817
Nomoddiy aktivlar: 000
Boshlang’ich qiymati (0400) 020
Amortizastiya summasi (0500) 021
Qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 – 021) 022
Uzoq muddatli investistiyalar, jami (satr.040+050+060+070+080) 030 668840 737864
Qimmatli qog’ozlar (0610) 040 32748 32772
Sho”ba xo’jalik jamiyatlariga investistiyalar (0620) 050 636092 705092
Qaram xo’jalik jamiyatlariga investistiyalar (0630) 060
Chet el kapitali mavjud bo’lgan korxonalarga investistiyalar (0640) 070
Boshqa uzoq muddatli investistiyalar (0690) 080
O’rnatiladigan asbob-uskunalar (0700) 090
Kapital qo’yilmalar (0800) 100 161351 680208
Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910,0920,0930,0940) 110 1974590
shundan: muddati o’tgan 111
Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990) 120
I BO’LIM BO’YIChA JAMI (satr.012+022+030+090+100+110+120) 130 3660429 5777479
II. Joriy aktivlar
Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr.150+160+170+180) 140 5625322 8072740
Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600) 150 3216470 5512571
Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700) 160 145012 1853329
Tayyor mahsulot (2800) 170 2263840 706840
Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi) 180
Kelgusi davr xarajatlari (3100) 190
Kechiktirilgan xarajatlar (3200) 200 9358247 9626963
Debitorlar, jami (satr. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 3705660 2148478
shundan: muddati o’tgan* 211 157138
Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi) 220 957811 270906
Ajratilgan bo’linmalarning qarzi (4110) 230
Sho”ba va qaram xo’jalik jamiyatlarning qarzi (4120) 240
Xodimlarga berilgan bo’naklar (4200) 250 1716627 10242
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo’naklar (4300) 260 897526 1400144
Byudjetga soliqlar va boshqa majburiy to’lovlar bo’yicha bo’nak to’lovlari (4400) 270 45185 393406
Maqsadli davlat jamg’armalari va sug’urtalar bo’yicha bo’nak to’lovlari (4500) 280 1010 3667
Ta’sischilarning ustav kapitaliga ulushlar bo’yicha qarzi (4600) 290
Xodimlarning boshqa operastiyalar bo’yicha qarzi (4700) 300
Boshqa debitorlik qarzlari (4800) 310 87501 70113
Pul mablag’lari, jami (satr.330+340+350+360), shu jumladan: 320 124388 15023
Kassadagi pul mablag’lari (5000) 330
Hisob-kitob schyotidagi pul mablag’lari (5100) 340 112414 6410
Chet el valyutasidagi pul mablag’lari (5200) 350
Boshqa pul mablag’lari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) 360 11974 8613
Qisqa muddatli investistiyalar (5800) 370 496783
Boshqa joriy aktivlar (5900) 380
II BO’LIM BO’YIChA JAMI (satr. 140+190+200+210+320+370+380) 390 19310400 19863204
BALANS aktivi bo’yicha jami (satr.130+390) 400 22970829 25640683
PASSIV
I. O’z mablag’lari manbalari
Ustav kapitali (8300) 410 986966 986966
Qo’shilgan kapital (8400) 420 993961 993961
Rezerv kapitali (8500) 430 1548995 1603239
Sotib olingan xususiy akstiyalar (8600) 440
Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) 450 1091564 6398640
Maqsadli tushumlar (8800) 460
Kelgusi davr xarajatlari va to’lovlari uchun zaxiralar (8900) 470
I BO’LIM BO’YICHA jami (satr.410+420+430-440+450+460+470) 480 4621486 9982806
II. Majburiyatlar
Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 10087122 9489611
Shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr.500+520+540+560+590) 491
shundan: muddati o’tgan uzoq muddatli kreditorlik qarzlari 492
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000) 500
Ajratilgan bo’linmalarga uzoq muddatli qarz (7110) 510
Sho”ba va qaram xo’jalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120) 520
Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) 530
Soliq va boshqa majburiy to’lovlar bo’yicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) 540
Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290) 550
Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan bo’naklar (7300) 560
Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) 570
Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) 580 10087122 9489611
Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) 590
Joriy majburiyatlar, jami (satr.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760) 600 8262221 6168266
shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari (satr.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) 601 6468513 4206388
shundan: muddati o’tgan joriy kreditorlik qarzlari* 602
Mol etkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000) 610 2935722 2734390
Ajratilgan bo’linmalarga qarz (6110) 620
Sho”ba va qaram xo’jalik jamiyatlarga qarz (6120) 630
Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) 640
Soliq va boshqa majburiy to’lovlar bo’yicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240) 650
Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290) 660
Olingan bo’naklar (6300) 670 101495 11122
Byudjetga to’lovlar bo’yicha qarz (6400) 680 1056983 185119
Sug’urtalar bo’yicha qarz (6510) 690
Maqsadli davlat jamg’armalariga to’lovlar bo’yicha qarz (6520) 700 385377 221272
Ta’sischilarga bo’lgan qarzlar (6600) 710 150192 74699
Mehnatga haq to’lash bo’yicha qarz (6700) 720 389750 327958
Qisqa muddatli bank kreditlari (6810) 730 1333333
Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) 740 460375 1961878
Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) 750
Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) 760 1448994 651828
II BO’LIM BO’YICHA jami (стр. 490+600) 770 18349343 15657877
BALANS passivi bo’yicha jami (satr.480+770) 780 22970829 25640683

6.

AKCIYaDORLIK JAMIYaTLARI UChUN MOLIYaVIY NATIJALAR TO’G'RISIDAGI hISOBOT (ming so’mda)
Ko’rsatkichlar nomi Satr kodi.

O’tgan yilning shu davrida

Hisobot davrida

Daromadlar (foyda)

Xarajatlar (zararlar)

Daromadlar (foyda)

Xarajatlar (zararlar)
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum 010 19645192 35760139
Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi 020 16760823 23234796
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishning yalpi foydasi (zarari) (satr.010-020) 030 2884369 12525343
Davr xarajatlari, jami (satr.050+060+070+080),shu jumladan: 040 2488835 4377549
Sotish xarajatlari 050 181183 297556
Ma’muriy xarajatlar 060 298118 345944
Boshqa opеratsion xarajatlar 070 2009534 3734049
Hisobot davrining soliq solinadigan foydadan kеlgusida chеgiriladigan xarajatlari 080
Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari 090 166575 233724
Asosiy faoliyatning foydasi (zarari) (satr. 030-040+090) 100 562109 8381518
Moliyaviy faoliyatning daromadlari, jami (satr.120+130+140+150+160), shu jumladan: 110
Dividеndlar shaklidagi daromadlar 120
Foizlar shaklidagi daromadlar 130
Moliyaviy ijaradan daromadlar 140
Valyuta kursi farqidan daromadlar 150
Moliyaviy faoliyatning boshqa daromadlari 160
Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar (satr.180+190+200+210), shu jumladan: 170 74738 1947187
Foizlar shaklidagi xarajatlar: 180 43546 957668
Moliyaviy ijara bo’yicha foizlar shaklidagi xarajatlar 190
Valyuta kursi farqidan zararlar 200 31192 989519
Moliyaviy faoliyat bo’yicha boshqa xarajatlar 210
Umumxo’jalik faoliyatining foydasi (zarari) (satr.100+110-170) 220 487371 6434331
Favquloddagi foyda va zararlar 230
Foyda solig’ini to’lagunga qadar foyda (zarar) (satr.220+/-230) 240 487371 6434331
Foyda solig’i  250 45788 487678
Foydadan boshqa soliqlar va boshqa majburiy to’lovlar 260 35327 475732
Hisobot davrining sof foydasi (zarari) (satr.240-250-260) 270 406256 5470921

Yangiliklar

ЕПКИ

ИРСФР

Widgets