3. ЖАМИЯТ ФАОЛИЯТИНИНГ СОҲАСИ (АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ)  ВА МАҚСАДИ

21.Жамият тижорат ташкилоти бўлиб, унинг асосий мақсади молиявий-хўжалик фаолиятидан фойда олишдир.

22.Жамият асосий мақсадига эришиш учун фаолият ва хизмат кўрсатишнинг қуйидаги турларини амалга оширади:

- Техник чигитни қайта ишлаш,наъананавий мойли экинларни кайта ишлаш

- Усимлик ёглари  ишлаб чиқариш

- Хужалик совуни ишлаб чиқариш

-Янги турдаги хом ашё ва махсулотлар ишлаб чикариш

-Умумий овкатланиш сохасида хизматлар курсатиш

-Кишлок хужалик ва чорвачилик махсулотларини тайёрлаш, кайта ишлаш, саклаш ва сотиш

-Автотранспорт хизматларини курсатиш

-Озик овкат махсулотлари ишлаб чикариш, ишлаб чикарилган махсулотларни сотиш максадида савдо шахобчаларини ташкил этиш

-Улгуржи ва чакана савдо хамда савдо-харид фаолиятини амалга ошириш

-Махсулотларни саклаш, омборларга жойлаш сохасида хизматлар курсатиш

-Жамиятнинг ташки иктисодий фаолиятини конун хужжатларида белгиланган тартибда амалга ошириш.

Жамият қонунчиликда белгиланган бошқа фаолият турларини ўрнатилган тартибда амалга ошириши мумкин.

Print Friendly